BESTUUR EN ORGANISATIE

Bestuur en organisatie in Jachthaven Vissershang te Hank.

Het bestuur heeft op 12 juli j.l. zijn laatste vergadering gehouden voor het zomerreces. Het meeste achterstallig onderhoud is nu weggewerkt, dus de vakanties kunnen beginnen. Verder is er maanden gewerkt aan nieuwe statuten, havenreglement en verhuurreglement. In september zullen de nieuwe statuten en reglementen definitief bekrachtigd worden door de RvT.

De haven wordt geëxploiteerd door de SHV (Stichting Havenbeheer Vissershang)

De stichting SHV bestaat uit een bestuur én uit een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het bestuur op de naleving van alle doelstellingen, verplichtingen, begrotingen en jaarrekeningen. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven en de ligplaatshouders. De voorzitter van de RvT wordt geleverd door de gemeente Werkendam. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Jan Hendrik Ockels, voorzitter namens de gemeente Werkendam

Cees Schalken, vice-voorzitter als onafhankelijk lid

Lion Weterings namens VOF familie Weterings

Ron Vissers namens Aannemingsbedrijf Vissers

Het streven is om de Raad van Toezicht nog dit jaar uit te breiden met vertegenwoordigers vanuit de ligplaatshouders.  

Het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke bestuurders die zijn benoemd op basis van kwaliteit en bestuurlijke ervaring en is verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van de Jachthaven. Zij worden benoemd door de RvT en krijgen hiervoor een helder mandaat.

Het bestuur van SHV bestaat uit :
- Voorzitter, de heer Frans Tuijtelaars is belast met de algemene gang van zaken, externe contacten zoals o.a. de gemeente en SBB, vertegenwoordigd het bestuur bij de RvT.

- Secretaris, de heer Joost van Uijen is belast met het secretariaat, notulen, agenda etc van de vergaderingen. Samen met een ander lid van het bestuur maakt hij begrotingen voor werkzaamheden op het terrein van onze haven, volgt deze werkzaamheden op, op basis van ingediende offertes. Joost is tevens belast met recreatie en activiteiten zaken.

- Penningmeester, de heer Ed van den Elsen is belast met de algehele administratie en de financiele administratie. Hij onderhoud contacten met de Havencoordinator en de havenmeesters op het gebied van alle havenzaken. Is beheerder en verantwoordelijk voor het computer programma.

- Bestuurslid, deze zetel is sinds 1 augustus 2017 vacant.

- Bestuurslid,  de heer Richard van Dinteren is op 6 april toegetreden tot het bestuur. Richard gaat met zijn brede bestuurlijke kennis alle andere bestuursleden ondersteunen. 

 

 

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank